Contact Us

这里可以自定义设置

Guang Zhou Long Xiang Optics Co., Ltd

Sale Manager: Cynthia  Zhang (EN)
Sale experts: Kathleen Ye  (EN)
                      Green Yuan  (EN)
                      Feofanov Artem (RU)
R&D Team Leader: David Xiao

Address: N0.6 Yan Sha Road Nan Pu Pan Yu District Guangzhou 511431 China

Contact email: sale@lxgd.com
Skype: lxgdoptics

Website: http://www.lxgd.com
              http://www.phantom-optics.com

Contact us

Chat Online 编辑模式下无法使用
Leave Your Message inputting...